BekendmakingBestemmingsplan Woningbouw Cardealocatie

Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Cardealocatie
Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat van 3 december 2015 tot en met 13 januari 2016 het ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Cardealocatie voor eenieder ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan
Het plangebied betreft (een gedeelte van) het braakliggend terrein op de hoek van de Simon Smitweg achter de nieuwbouwlocatie van Cardea en grenzend aan de wijk Holtlant.

Ontwikkelingen
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 47 woningen, waaronder 7 sociale huurwoningen, mogelijk.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Cardealocatie is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0547.BPcardealocatie-ON01). Tevens is een pdf-versie te vinden op de gemeentelijke website http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.BPcardealocatie-ON01. Het bestemmingsplan kan ook tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Wilt u een toelichting? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken.

Zienswijzen
Binnen de termijn van tervisielegging (van 3 december 2015 tot en met 13 januari 2016) kan een ieder zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.

  • Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Cardealocatie'.
  • Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden gemaild naar info@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp bestemmingsplan Woningbouw Cardealocatie'.
  • Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met Roland de Groot, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071 54 58 500, e-mail: rdegroot@leiderdorp.nl

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Roland de Groot, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071 54 58 500, e-mail: rdegroot@leiderdorp.nl.

Informatie