BekendmakingBraderie de Baanderij 28 mei 2012

Verleende APV-vergunning

voor het organiseren van een braderie/curiosamarkt op de woonboulevard Baanderij op maandag 28 mei 2012 (2e Pinksterdag) van 10.00 tot 17.00 uur, datum besluit 4 april 2012

De bezwarentermijn van de bovenstaande verleende omgevingsvergunningen loopt van 12 april 2012 tot en met 24 mei 2012.

De aanvragen, de beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel.

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden  binnen 6 weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift is ondertekend en bevat: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.

Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op De Baanderij   Leiderdorp Nederland