BekendmakingBusbaan Persant Snoepweg

Busbaan Persant Snoepweg

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp maakt bekend dat op 30 oktober 2012 is besloten tot het verkorten van de busbaan op de Persant Snoepweg voor de Leiderdorpsebrug.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp.

Het besluit ligt tot 9 januari 2013 ter inzage in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Belanghebbenden die bezwaar willen maken dienen dit bezwaarschrift voor 10 januari 2013 in te dienen, gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Persant Snoepweg   Leiderdorp Nederland