BekendmakingDakkapel op het voordakvlak

Aangevraagde (reguliere procedure) omgevingsvergunning

Ouderzorg

Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
Locatie: Tollenaersingel 41
Datum ontvangst: 29 januari 2013

Inzien
Aanvragen, beschikkingen en bijbehorende stukken liggen op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage in het gemeentehuis van Leiderdorp bij de afdeling Gemeentewinkel.

Voor welke bekendmaking dient u een zienswijze, bezwaarschrift of beroep in?

 • Er kan slechts bezwaar- of beroep worden aangetekend tegen een genomen besluit, denk hierbij bijvoorbeeld aan het verlenen van een vergunning of het verlengen van de beslistermijn. Bij iedere bekendmaking staat de termijn vermeld voor het indienen van of een bezwaarschrift of waarbinnen beroep kan worden ingediend bij de rechtbank. Staat er bij de bekendmaking niets vermeld dan is er dus geen bezwaar-/beroeps procedure mogelijk.
 • Sommige vergunningen worden openbaar voorbereid. Dit wil zeggen dat een ontwerpvergunning gedurende een bepaalde termijn (meestal zes weken) ter inzage wordt gelegd. Gedurende deze periode kunt u een zienswijze omtrent de ontwerpstukken indienen. Bij iedere bekendmaking waarbij dit van toepassing is wordt de periode voor het indienen van zienswijzen aangegeven.
 • Alle aangevraagde vergunningen kunt u inzien in het gemeentehuis. U kunt altijd een reactie omtrent een aangevraagde vergunning schriftelijk kenbaar maken zolang er nog geen beslissing is genomen op de aanvraag. Uw reactie worden dan als belangenafweging opgenomen in het uiteindelijke besluit.  

Zienswijze indienen

 • In week 6 van 2013 niet van toepassing.

Bezwaar maken

 • Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tijdens de bezwarentermijn een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
 • Het bezwaarschrift moet bevatten: naam en adres, datum, omschrijving van het besluit waartegen bezwaar bestaat, kopie van het bestreden besluit, reden(en) van het bezwaar, handtekening.
 • Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u griffierecht betalen.
  Het verzoek moet bevatten: naam en adres, datum, besluit waartegen bezwaar bestaat, kopie van het bestreden besluit, kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Leiderdorp is ingediend, reden(en) van het verzoek, handtekening.
  Het adres is Voorzieningenrechter rechtbank ‘s-Gravenhage, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Beroep instellen

 • In week 6 van 2013 niet van toepassing.

 

Informatie