BekendmakingDakopbouw Schepenstraat 3

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

Ouderzorg

vergroten van de woning met een dakopbouw

Locatie                        :           Schepenstraat 3

Datum besluit             :           8 mei 2012

De bezwarentermijn van de bovenstaande verleende omgevingsvergunningen loopt van 10 mei 2012 tot en met 21 juni 2012 tenzij anders vermeld.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis te Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel.

Hoe kunt u bezwaar maken?

  • Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
  • Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en bevat tenminste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar wordt aangetekend en de gronden van het bezwaar.
  • Het indienen van een bezwaarschrift heeft niet altijd tot gevolg dat er geen gebruik van het besluit gemaakt kan worden. Wel kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Schepenstraat 3  Leiderdorp Nederland