BekendmakingDefinitieve beschikking actualisatie vergunning Draadbaan 49

Definitieve beschikking actualisatie vergunning

De Milieudienst West-Holland heeft besloten de op 13 december 2006 afgegeven vergunning, verleend aan Mostert Transport Leiden B.V., een opslag- en transportbedrijf met overslag van maximaal 100.000 kg consumentenvuurwerk klasse 1.4, jaarlijks vanaf 26 december tot en met 31 december op het bedrijfsterrein, aan de Draadbaan 49 te Leiderdorp, te actualiseren.

 Ten opzichte van het ontwerp van de beschikking zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

-                     Aanvulling van de considerans met ingebrachte en behandelde zienswijzen.

-                     Aanpassing van voorschrift 4.1.2. met nieuwe registratie en administratie eisen.

-                     Aan de beschikking is een paragraaf toegevoegd waarin wordt aangegeven dat per 1 oktober 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van kracht is geworden en wat dat concreet betekent voor de procedure van deze beschikking.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van donderdag 18 november 2010 tot en met woensdag 29 december 2010 bij de receptie van het gemeentehuis in Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur en op woensdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur.

 Beroep instellen
Tegen de beschikking kan tot en met woensdag 29 december 2010 een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag (in tweevoud). Dit kunnen belanghebbenden doen die:

-        tijdig schriftelijk of mondeling zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

-        het niet eens zijn met de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp in de definitieve beschikking;

-        aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schriftelijk of mondeling zienswijzen in te brengen tegen de ontwerpvergunning.

De beschikking treedt onmiddellijk na de beroepstermijn in werking tenzij een dergelijk beroepschrift is ingediend, gecombineerd met een verzoek om voorlopige voorziening. De beschikking treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer weten?
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw S. Bisoen (procedureel): (071) 408 31 11, procedurekamer@mdwh.nl of de heer C. Brunt (inhoudelijk): (071) 408 33 09.

 

 

 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Draadbaan 49   Leiderdorp Nederland