BekendmakingExploitatieovereenkomst locatie hoek Hoofdstraat en de Does

Ter inzage
Exploitatieovereenkomst locatie hoek Hoofdstraat en de Does

Kennisgeving van het sluiten van "Exploitatieovereenkomst de locatie hoek Hoofdstraat en de Does" en in overeenstemming met de Wet ruimtelijke ordening artikel 6.24 lid 3, bekendmaking van de zakelijke beschrijving en ter inzage legging in overeenstemming met het Besluit ruimtelijk ordening op grond van artikel 6.2.12.

Zakelijke beschrijving
De gemeente Leiderdorp en exploitant Aannemingscombinatie "Leiderdorp" B.V hebben op 18 april 2018 de exploitatieovereenkomsten gesloten betreffende het in bouwexploitatie brengen van:
• de locatie hoek Hoofdstraat en de Does. Aannemingscombinatie "Leiderdorp" B.V is voornemens om op deze locatie 3 woningen en een brugwachtersonderkomen te realiseren.
• de locatie Hoofdstraat 213-219. Aannemingscombinatie "Leiderdorp" B.V is voornemens om op deze locatie 4 woningen te realiseren.

De gemeente heeft verklaard haar medewerking te verlenen aan dit voornemen en de nodige planologische procedure te voeren. Voor het project wordt in verband de afwijking van het geldende bestemmingsplan een planologische procedure gestart. Voor deze locaties zijn twee afzonderlijke bestemmingsplannen in voorbereiding.

Voor wat betreft de kosten is overeengekomen de planologische- en andere vergunningprocedure(s) voor rekening en risico van de exploitant komen en dat de gemeente in dat kader een inspanningsverplichting op zich neemt. De exploitant is verantwoordelijk voor de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van het exploitatiegebied alsmede noodzakelijke aanpassingen aan de openbare ruimte en de bouw van het brugwachtersonderkomen. Eventuele planschade als gevolg van de planologische wijziging komt voor rekening van de exploitant.

Tevens is afgesproken binnen welke termijn gestart wordt met de bouw na vergunningverlening en hoe het terrein na oplevering zal worden ingericht. Exploitant levert de gemeente het eigendom van het openbaar gebied na het woonrijp maken terug.

Inzien
Tegen de gesloten overeenkomst en deze zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaar worden ingediend. Deze zelfde zakelijke beschrijving kunt u vanaf 14 mei 2018 inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Informatie