BekendmakingExploitatieovereenkomst Woningbouw Cardealocatie

Besluit Ruimtelijke Ordening

Voor het project Woningbouw Cardealocatie is een exploitatieovereenkomst gesloten het kader van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het Besluit ruimtelijk ordening (artikel 6.2.12) verplicht de gemeente een korte samenvatting van deze overeenkomsten bekend te maken.

Zakelijke beschrijving

De gemeente Leiderdorp en TT Ontwikkeling B.V. uit Heemstede hebben op 17 november 2015 een exploitatieovereenkomst gesloten betreffende het in bouwexploitatie brengen van de locatie braakliggend deel Cardeaterrein aan de Simon Smitweg in Leiderdorp.

Exploitant is voornemens om binnen dit exploitatiegebied 47 woningen, waarvan 15% sociale huurwoningen, te ontwikkelen. De gemeente heeft verklaard haar medewerking te verlenen aan dit voornemen en de nodige planologische procedures te voeren. Voor de woningen wordt een bestemmingsplanprocedure gevoerd. Bij een bestemmingsplan is een exploitatieplan verplicht, tenzij op andere wijze verzekerd is dat de gemeentelijke kosten worden verhaald.

Voor wat betreft de kosten is overeengekomen dat de planologische procedure(s) voor rekening en risico van de exploitant komen en dat de gemeente in dat kader een inspanningsverplichting op zich neemt; dat de exploitant verantwoordelijk is voor de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van het exploitatiegebied alsmede noodzakelijke aanpassingen aan de openbare ruimte en de aansluiting op de omliggende openbare ruimte en dat eventuele planschade voor rekening komt van de exploitant. Tevens is afgesproken binnen welke termijn gestart wordt met de bouw na vergunningverlening en hoe het terrein na oplevering zal worden ingericht.

In deze overeenkomst is daarnaast nog geregeld dat TT Ontwikkeling BV de gronden met een openbare nut voor € 1,- heringericht levert aan gemeente.

Ter inzage
De zakelijke beschrijvingen liggen vanaf donderdag 3 december 2015 bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op     Nederland