Nieuwsbericht Geluidsaneringsprogramma voor 67 woningen langs Persant Snoepweg

Gepubliceerd op: 14 maart 2019 11:40

Saneringsprogramma voor 67 woningen langs Persant Snoepweg

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp heeft de Omgevingsdienst West-Holland een concept-saneringsprogramma vastgesteld voor geluidsanering van 32 woningen aan de Berkenkade, 36 woningen aan Loevestein en de woning Nagelkruidzoom 9. Deze woningen staan op een lijst met saneringswoningen die het toenmalige ministerie van VROM in 2000 heeft opgesteld. Het betreft woningen die worden blootgesteld aan wegverkeerslawaai met een bouwjaar voor 1986.

In het concept-saneringsprogramma staat de toekomstige geluidsbelasting op de gevel van de betreffende saneringswoningen vermeld. Ook staat erin welke maatregelen er getroffen kunnen worden om de geluidsbelasting op de saneringswoningen te beperken.

Na de ter inzagelegging wordt dit saneringsprogramma ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Na vaststelling van het saneringsprogramma door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat stelt deze bij besluit de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de betrokken woningen vast.

Stukken inzien
Het concept-saneringsprogramma ligt ter inzage in de periode van 14 maart 2019 tot en met 24 april 2019 in het gemeentehuis in Leiderdorp. De openingstijden zijn maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag tot 20.00 uur en vrijdag tot 13.00 uur.

U kunt het concept saneringsprogramma m.i.v. 14 maart 2019 ook vinden op: www.odwh.nl |actuele dossiers inzien |Concept saneringsprogramma Persant Snoepweg Leiderdorp.

Zienswijzen geven
U kunt tijdens de periode van terinzagelegging een zienswijze (reactie) indienen. Richt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp p/a: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw W. Hoekman van de Omgevingsdienst op telefoonnummer (071) 4083294 of 06 57804155.