BekendmakingGemeentelijke monumenten week 4 (2021)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp maken bekend:

dat het college op 19 januari 2021 heeft besloten de hieronder genoemde panden niet aan te wijzen als gemeentelijk monument zoals bedoeld in artikel 3 van de Erfgoedverordening Leiderdorp 2008.

  • Hoofdstraat 14
  • Hoofdstraat 92-94-96
  • Hoofdstraat 108-110
  • Hoofdstraat 177
  • Hoofdstraat 188-190
  • Hoofdstraat 202-204

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. Het indienen van het bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit.

Diegene die het bezwaarschrift heeft ingediend kan, indien er sprake is van een spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Informatie