BekendmakingGewijzigde vaststelling bestemmingsplan W4

Vaststelling bestemmingsplan W4
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp bij besluit van 14 juli 2014 het bestemmingsplan ‘W4’ (identificatienummer: NL.IMRO.0547.BPw4-VG02) gewijzigd heeft vastgesteld naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State op 16 april 2014.
Het plangebied betreft (een gedeelte van) de wijken: Kerkwijk, Elisabethhof en Kalkhaven, waarbij het gebied wordt begrensd door de Persant Snoepweg, de Dwarswatering, de Does en de Mauritssingel, Ericalaan, Acacialaan.

Wijzigingen
Op 4 februari 2013 is bestemmingsplan W4 vast gesteld. Op 16 april 2014 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan in de beroepsprocedure over bestemmingsplan W4. Naar aanleiding van deze uitspraak zijn een aantal zaken in het bestemmingsplan nu gewijzigd vast gesteld.
 Ten opzichte van het  op 4 februari 2013 vastgestelde bestemmingsplan zijn in de toelichting, de bestemmingsplanregels en de verbeelding (plankaart) een aantal wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen zijn opgesomd in het raadsbesluit en betreffen:

  • Het toevoegen van een onderbouwing van de woonbehoefte voor woningbouwproject Plantage;
  • Het toevoegen van regels voor Nevenassortiment op Wooon;
  • Het bestemmen van bestaande horeca op Meubelplein 13 als horeca met terras in plaats van detailhandel-woonboulevard.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘W4’ en het raadsbesluit liggen met ingang van 24 juli tot en met 3 september 2014 gedurende zes weken ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0547.BPw4-VG02). Tevens is een pdf-versie te vinden op de gemeentelijke website http://ro-online.leiderdorp.org/2008/NL.IMRO.0547.BPw4-VG02 
Het bestemmingsplan kan ook tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. U kunt binnenlopen op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur en op woensdag tot 20.00 uur. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van de ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de aangebrachte wijzigingen;
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Beroep kan alleen worden ingesteld tegen de wijzigingen in het bestemmingsplan, zoals hierboven benoemd en omschreven in het raadsbesluit. Indien u al beroep heeft ingesteld, blijft uw huidige beroep doorlopen en kunt u uw beroepschrift zonodig aanvullen.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres. Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u van maandag t/m donderdag tijdens kantooruren contact opnemen met Petra de Goei, beleidsmedewerker Ruimte, tel: (071) 54 54 830, e-mail: pdegoei@leiderdorp.nl

Informatie