BekendmakingGewijzigde vaststelling Wijzigingsplan Achthovenerweg 41a (artikel 3.6 Wro)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het College van Leiderdorp bij besluit van 18 november 2014 het wijzigingsplan ‘Achthovenerweg 41a’ (identificatienummer: NL.IMRO.0547. WP8hovenerweg41a-VG01) gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied betreft het wijzigen van het agrarische bouwperceel aan de Achthovenerweg 41a/b.

Wijzigingen

Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen is het plan deels aangepast. Het gaat om enkele aanvullingen in de Ruimtelijke Onderbouwing.

Ter inzage

  • Het wijzigingsplan ‘Achthovenerweg 41a’ en bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 december 2014 tot en met 14 januari 2015 zes weken ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl  (planID: NL.IMRO.0547. WP8hovenerweg41a-VG01)
  • Het wijzigingsplan kan ook tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis Leiderdorp (van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 12:30 uur).

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van de ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de aangebrachte wijzigingen;
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Beroep kan alleen worden ingesteld tegen de wijzigingen in het bestemmingsplan, zoals hierboven benoemd en omschreven in het raadsbesluit. Indien u al beroep heeft ingesteld, blijft uw huidige beroep doorlopen en kunt u uw beroepschrift zo nodig aanvullen.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres. Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen.

Meer informatie

Voor meer informatie over (de procedure) van het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met Mariet Hendriks via tel (071) 5458536 (op werkdagen tot 15.00 uur) of e-mail: mhendriks@leiderdorp.nl.

Informatie