BekendmakingGewijzigde verordeningen voor Werk en Inkomen

De gemeenteraad van Leiderdorp heeft op 11 oktober 2010 de volgende verordeningen vastgesteld: -          de verordening re-integratie Wet werk en Bijstand (WWB), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte  werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) gemeente Leiderdorp 2010: deze verordening regelt de ondersteuning en verstrekking van voorzieningen (bijv. scholing, gesubsidieerde arbeid) voor (her)inschakeling op de arbeidsmarkt voor personen die een uitkering ontvangen op grond van voornoemde regelingen; -          de Verordening toeslagen en verlagingen WWB gemeente Leiderdorp 2010: deze verordening regelt de toepassing van een toeslag of verlaging van de door de rijksoverheid vastgestelde basisuitkering (bijstandsnorm) afhankelijk van de leef en/of woonsituatie van de persoon die recht heeft op een uitkering; en -          de Maatregelenverordening WWB gemeente Leiderdorp 2010: deze verordening regelt het tijdelijk verlagen van een uitkering wegens het verwijtbaar gedragen voorafgaand aan of tijdens de uitkering dan wel wegens het niet (voldoende) nakomen van de aan de uitkering verbonden verplichtingen tijdens de uitkering. Aanleiding voor het vaststellen van de gewijzigde verordeningen - welke laatst gewijzigd zijn in juni 2008 - zijn:  -          de inwerkingtreding van de Wet investeren in jongeren (WIJ) met ingang van 1 oktober 2009, -          inhoudelijke en technische wijzigingen van de WWB, IOAW  en IOAZ; en -   aanpassingen van enkele andere wetten binnen en buiten het domein van de sociale zekerheid (o.a de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, Algemene wet bestuursrecht). De verordeningen treden met ingang van 13 januari 2011 in werking. De verordeningen kunt u vanaf heden gedurende 4 weken inzien bij de receptie van het gemeentehuis. De verordeningen zijn ook te raadplegen op de website van de gemeente Leiderdorp (www.leiderdorp.nl > bestuur en organisatie > regelingen/-verordeningen).

Informatie