BekendmakingGoedkeuring bestemmingsplan 'Bospoort'

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 20 oktober 2009 het bestemmingsplan 'Bospoort' hebben goedgekeurd met uitzondering van de aanduiding Aanwijzing ex artikel 13, lid 1, WRO op de plankaart en bijbehorend planvoorschrift artikel 20, Aanwijzing ex artikel 13, lid 1, WRO.
Bij de afdeling gemeentewinkel ligt met ingang van 3 december 2009 gedurende zes weken (tot en met 13 januari 2010) voor een ieder ter inzage:

Het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland d.d. 20 oktober 2009 (kenmerk: PZH/2009/135462655);
Het goedgekeurde bestemmingsplan "Bospoort".

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan tegen het besluit van Gedeputeerde Staten beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door:

Belanghebbenden die zich tijdig met bedenkingen met betrekking tot het (gewijzigd)   vastgestelde bestemmingsplan tot Gedeputeerde Staten hebben gewend;
Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de onthouding van goedkeuring;
Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig artikel 27 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening hun bedenkingen bij Gedeputeerde Staten kenbaar te maken.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten in werking treedt daags na afloop van de beroepstermijn (artikel 28, lid 7, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening).
De indiener van een beroepschrift kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening doen bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag).
Voor vragen kunt u contact opnemen met Frank van Dieten, medewerker Beleid & Projecten, tel. (071) 54 59 904.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp