BekendmakingHerstelbesluit bestemmingsplan Polder Achthoven 2020

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.19 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat de gemeenteraad op 25 oktober 2021 een herstelbesluit voor het bestemmingsplan Polder Achthoven 2020 heeft genomen naar aanleiding van het beroep over de geluidcontouren.

Inhoud
De gemeenteraad van Leiderdorp heeft bij besluit van 12 juli 2021 het bestemmingsplan Polder Achthoven 2020 gewijzigd vastgesteld. Tegen dat vaststellingsbesluit is beroep ingesteld. Het beroep heeft betrekking op de in het plan opgenomen geluidcontouren die horen bij de industrieterreinen in Zoeterwoude. Naar aanleiding van het het beroepschrift heeft de gemeenteraad op 25 oktober 2021 besloten het vaststellingbesluit te wijzigingen. Dit wordt een herstelbesluit genoemd. Het herstelbesluit ligt samen met de bijbehorende stukken ter inzage in het kader van beroep.

Ter inzage legging
Het herstelbesluit is digitaal raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0547.BPachthoven2020-VG02). Het schriftelijke besluit kan in de periode van 4 november 2021 t/m 16 november 2021 worden ingezien bij de receptie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp.

Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Beroep
Tegen het herstelbesluit kan binnen de beroepstermijn door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beroepstermijn vangt aan op de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd en bedraagt 6 weken. Het instellen van beroep is mogelijk in de periode van 5 november 2021 t/m 16 november 2021.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het herstelbesluit. Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres.

Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Het hertelbesluit treedt in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn indien geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Informatie
Voor vragen over het herstelbesluit en de procedure kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, tel. 0621385675 of via e-mailadres d.van.der.pol@leiderdorp.nl.

Informatie