BekendmakingHogere waarden geluidbelasting week 52

Boomgaardlaan 2
(uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij hogere waarden voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai hebben vastgesteld voor de locatie Boomgaardlaan 2 ten behoeve van de bouw van een woning.

Op grond van de Wet geluidhinder kunnen op geluid belaste locaties alleen woningen worden gerealiseerd indien hiertoe voorafgaand een afweging heeft plaatsgevonden waarbij het wettelijk kader uit de Wet geluidhinder in acht wordt genomen. Voor de te realiseren woning met het adres Boomgaardlaan 2 dienen voor de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de gevel hogere waarden te worden vastgesteld.

Het besluit Hogere waarden Wet geluidhinder ligt gelijktijdig met de verleende omgevingsvergunning (No. Z/19/078589) ter inzage in het kader van het instellen van beroep (tot 12 februari 2020).

Instellen beroep
Diegene die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit hogere waarden en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift moet bevatten: naam en adres, datum, omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, kopie van het bestreden besluit, reden(en) van het beroep, voorzien van dagtekening en handtekening. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking.

Als sprake is van een spoedeisende zaak kunt u aanhangig aan het beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek moet bevatten: naam en adres, datum, besluit waartegen beroep is aangetekend, kopie van het bestreden besluit, kopie van het beroepschrift, reden(en) van het verzoek, voorzien van dagtekening en handtekening. Het besluit treedt dan in ieder geval niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie