BekendmakingHoofdstraat bij A4 afgesloten

De Hoofdstraat ter hoogte van de A4 is afgesloten voor een periode van 5 weken. De afsluiting zal plaatsvinden van 22 oktober t/m 9 november 2012 (weken 43 t/m 45).

Er is ingestemd met tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van een aantal noodzakelijke rijbaan verschuivingen van de Hoofdstraat en de Ericalaan/Mauritssingel ter hoogte van de A4, het realiseren van uitritten van de bouwweg op de Hoofdstraat en Ericalaan/Mauritssingel en een inhaal verbod op de Hoofdstraat.

Tegen dit collegebesluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp.

Het besluit “tijdelijke maatregelen ten behoeve van uitvoering werkzaamheden verbreding A4” ligt tot 7 november 2012 ter inzage bij de afdeling gemeentewinkel van het gemeentehuis, Willem Alexanderlaan 1. De receptie is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.30 uur. Belanghebbenden die bezwaar willen maken dienen dit bezwaarschrift voor 7 november 2012 in te dienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoofdstraat   Leiderdorp Nederland