BekendmakingHoogmadeseweg 41 in Leiderdorp

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp op 31 maart 2015 besloten maatwerkvoorschriften te stellen voor L.T.C. de Munnik gelegen aan Hoogmadeseweg 41, 2351 CN Leiderdorp.

De inrichting is in werking op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit). Daarin staan algemene voorschriften waaraan alle bedrijven, die onder dit besluit vallen, moeten voldoen. Op grond van artikel 8.42 van de Wet milieubeheer kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen als aanvulling op die algemene voorschriften. Op die manier kunnen wij beter inspelen op de plaatselijke situatie en de aard van het bedrijf. In het Activiteitenbesluit staat voor welke onderwerpen maatwerkvoorschriften gesteld kunnen worden.

In dit geval zijn er maatwerkvoorschriften gesteld op het gebied van geluid.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag 2 april 2015 tot en met woensdag 13 mei 2015 bij de receptie van het gemeentehuis in Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Bezwaar indienen

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden tot en met woensdag 13 mei 2015 een bezwaarschrift indienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD  Leiden o.v.v. ‘bezwaarschrift Hoogmadeseweg 41 te Leiderdorp’.

De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:

  • de dagtekening
  • een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht
  • de naam en adres van de indiener
  • de gronden van het bezwaar
  • de ondertekening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD  Leiden.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Bruggen (procedureel):
071-4083117, procedurekamer@odwh.nl of de heer E. Bartels (inhoudelijk): 071-4083301.

 

 

Informatie