BekendmakingHuis aan huis collecte Natuurmonumenten

Verleende APV-vergunning
voor het houden van een huis-aan-huis collecte in Leiderdorp in de periode van 26 augustus tot en met 1 september 2012 ten behoeve van Natuurmonumenten.

De bezwarentermijn van de bovenstaande verleende vergunningen loopt van 26 april 2012 tot en met 7 juni 2012. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam,  het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft niet altijd tot gevolg dat er geen gebruik van het besluit gemaakt kan worden. Wel kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

 

 

Informatie