BekendmakingInspraak concept verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp heeft op 15 oktober 2019 de concept-Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2020 vastgesteld voor inspraak. Deze concept Verordening is samen met de gemeenten Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude opgesteld.

Ter inzage en inspraak
De concept Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp ligt de komende vier weken, vanaf 16 oktober 2019 tot en met 10 november 2019, ter inzage in het gemeentehuis. Deze is daarnaast hier digitaal beschikbaar.

U kunt uw inspraakreacties tot uiterlijk 10 november 2019 schriftelijk indienen en richten aan de burgemeester en wethouders van Leiderdorp t.a.v. team Maatschappij, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Daarnaast kunt u uw reacties ook per e-mail sturen naar info@leiderdorp.nl t.a.v. team Maatschappij.

Vervolg
We verwerken de inspraakreacties in de Verordening of beargumenteren waarom zij niet tot een wijziging leiden. Na vaststelling in het college van burgemeester en wethouders wordt de nota op 9 december besproken in het politiek forum en naar verwachting op 16 december 2019 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Informatie
Meer informatie kunt u verkrijgen bij team Maatschappij. Dit team is bereikbaar via telefoonnummer 071-5458500 of per e-mail via info@leiderdorp.nl.

Informatie