BekendmakingInspraak 'Het Hart van Holland: Regionale agenda Omgevingsvisie 2040'

De stuurgroep Hart van Holland heeft het afgelopen jaar samen met burgers, bedrijven en instellingen gewerkt aan een gezamenlijke visie op de toekomst van onze regio. Dit gezamenlijke product van 10 gemeenten, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude is voor alle betrokkenen een belangrijke stap in de voorbereiding op de Omgevingswet. Voordat de agenda af is kan iedereen nog reageren op de concept agenda.

Het Hart van Holland: Regionale agenda Omgevingsvisie 2040 zorgt ervoor dat de ruimtelijke ontwikkeling in de regio richting 2040 beter op elkaar afgestemd wordt. Dit is belangrijk voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Regionale afstemming is erg belangrijk, omdat veel belangrijke ontwikkelingen ook grensoverschrijdend zijn of grensoverschrijdende effecten hebben. De agenda zal gebruikt worden als regionaal kader voor lokale visies. De opgaven en waarden worden regionaal verder uitgewerkt en door elke gemeente door vertaald naar het eigen grondgebied.

De agenda is, zoals de naam al zegt, een agenderend document. Het is (nog) geen omgevingsvisie in de zin van de Omgevingswet, zoals die in 2019 of later van kracht zal worden. Het stuk is vooral zelfbindend voor de gemeenten en heeft geen directe werking voor burgers en bedrijven.
Waar kunt u de agenda lezen?
'Het Hart van Holland: Regionale agenda Omgevingsvisie 2040' kunt u bekijken op de website www.omgevingsvisie2040.nl. De agenda kan ook tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptie in het gemeentehuis. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak via 071-54 58 500 of info@leiderdorp.nl.

Inspraak
De agenda gaat ter visie van 29 februari tot en met 11 april 2017. Gedurende deze 6 weken kan een ieder zijn of haar inspraakreactie over de agenda schriftelijk, digitaal of mondeling naar voren brengen.

  • Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Stuurgroep Hart van Holland en kunnen worden gestuurd naar Postbus 9100, 2300 PC Leiden, en/of naar de gemeente postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'inspraak agenda omgevingsvisie'.
  • Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan de Stuurgroep Hart van Holland en kunnen worden gemaild naar inspraak@omgevingsvisie2040.nl onder vermelding van 'inspraak agenda omgevingsvisie'.
  • Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met Merijn vroonhof, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071 5458568, e-mail: m.vroonhof@leiderdorp.nl.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over 'Het Hart van Holland: Regionale agenda Omgevingsvisie 2040' kunt u contact opnemen met Merijn vroonhof, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071 5458568, e-mail: m.vroonhof@leiderdorp.nl

 

Documenten:

- RAP-participatie-Omgevingsvisie

- Hart van Holland - regionale agenda omgevingsvisie 2040

 

 

Informatie