BekendmakingInspraak Verordening op de beplantingen 2018

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat van 15 februari tot en met 29 maart 2018 de volgende stukken ter inzage liggen voor inspraak:

Deze stukken kunnen tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. De stukken zijn ook digitaal te vinden.


Toelichting
In mei 2017 is het bomenbeleidsplan geactualiseerd. De verordening op de beplantingen 2018 bevat de bindende regels ter bescherming van de waarden van bomen en houtopstanden uit het bomenbeleidsplan. Deze verordening vervangt de verordening uit 2009.
De kaart Begrenzing bebouwde kom Wet natuurbescherming 2018 geeft aan waar de Verordening op de beplantingen 2018 van toepassing is. Deze kaart vervangt de Begrenzing bebouwde kom Boswet 1975.


Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kan iedereen zienswijzen indienen:

  • Digitaal
    Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van "Verordening op de beplantingen 2018".
  • Schriftelijk
    Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van "Verordening op de beplantingen 2018".
  • Mondeling
    Om mondelinge zienswijzen in te dienen kunt u een afspraak maken met Frank van Dieten, tel. 071-5459904 of via het secretariaat van het resultaatteam Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 071-5458518.

Vervolg op de inspraak
De gemeenteraad stelt de verordening en de bebouwde kom grens vast. Daarbij worden eventuele zienswijzen meegewogen.
De vastgestelde regelingen worden vervolgens bekend gemaakt en gepubliceerd op www.overheid.nl onder lokale wet- en regelgeving, gemeente Leiderdorp.

Informatie