BekendmakingIntrekken besluit eenrichting verkeer Lijnbaan

Intrekken besluit eenrichting verkeer Lijnbaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het besluit tot instellen van eenrichtingverkeer in de Lijnbaan, tussen Roerdompstraat en Vezelbaan, in te trekken.

In november 2017 is een verkeersbesluit genomen tot het instellen van éénrichtingverkeer uitgezonderd brom-/fietsen in de Lijnbaan tussen de Roerdompstraat en de Vezelbaan;
Dit besluit beoogde om de hoeveelheid verkeer inde Lijnbaan de verminderen en daarmee de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verhogen. Uit evaluatie van de maatregel in de Van der Marckstraat is gebleken dat verkeer andere routes blijft zoeken binnen de woonwijk in plaats van via de Rietschans en Engelendaal. Om deze reden is besloten het verkeersbesluit in te trekken en een groter onderzoek te doen naar herkomst en bestemming van verkeer in dit deel van Leiderdorp. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in het beleidskader voor het nieuwe Integraal Verkeer- en Vervoerplan (IVVP) dat wordt ontwikkeld

Dit sluit aan bij de wens van het college om verkeersmaatregelen in een breder verband te bekijken en het Integraal Verkeer- en Vervoerplan uit 2009 te herzien.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 11 juli 2018. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 11 juli tot en met 22 augustus ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dat kan tot en met 23 augustus 2018.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Lijnbaan   Leiderdorp Nederland