BekendmakingIntrekken exploitatieverordening gemeente Leiderdorp 1998

De gemeenteraad van Leiderdorp heeft in op 10 oktober 2011 besloten om de Exploitatieverordening gemeente Leiderdorp 1998, vastgesteld in de raadsvergadering van 2 maart 1998, in te trekken.

Deze intrekking houdt verband met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Deze nieuwe wet bevat een wettelijk kader voor verhaal van kosten bij ruimtelijke ontwikkelingsplannen.

Tegen een besluit van de gemeenteraad tot intrekking van een verordening (algemeen bindend voorschrift) kunt u geen beroep instellen en dus ook geen bezwaar indienen.

Op www.raadleiderdorp.nl vindt u meer informatie onder vergaderingen> raad 10 oktober 2011.

Informatie