Bekendmakinginzage verordeningen

Verordeningen

De gemeenteraad heeft op 14 maart 2011 de volgende verordeningen vastgesteld:

- Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en de fractieondersteuning 2011 gemeente Leiderdorp Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in de rubriek Gemeente-aan-Huis van het Leiderdorps Weekblad van 16 maart 2011. Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum wordt de Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en de fractieondersteuning 2008 ingetrokken.  

- Verordening werkgeverscommissie Griffie 2011 gemeente Leiderdorp Deze verordening regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de werkgeverscommissie voor de griffie. De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in de rubriek Gemeente-aan-Huis van het Leiderdorps Weekblad van 16 maart 2011.  De verordeningen liggen gedurende openingstijden kosteloos ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. Tegen betaling van leges kan op verzoek een afschrift van de verordeningen worden verkregen. Deze verordeningen zijn in te zien op http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Verordeningen en op http://www.leiderdorp.nl/bestuur en organisatie/regelingen verordeningen    

Informatie