BekendmakingKappen van een boom Bolderikkamp 2-176

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning:

Voorhof

Kappen van een boom

Locatie                        :           Achter Bolderikkamp 2-176

Datum besluit             :           3 april 2012

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel. De bezwarentermijn van de bovenstaande verleende omgevingsvergunningen loopt van 5 april 2012 tot en met 17 mei 2012, tenzij anders vermeld.

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden  binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.

Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Bolderikkamp 2176  Leiderdorp Nederland