BekendmakingKennisgeving 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening

Kennisgeving  6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening

Zakelijke beschrijving Exploitatieovereenkomsten; Achthovenerweg 41a, Achthovenerweg 49c en Hoogmadeseweg 60a

In de afgelopen periode zijn drie verschillende exploitatieovereenkomsten gesloten in het kader van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 6.2.12) verplicht de gemeente een korte samenvatting van deze overeenkomsten bekend te maken.

 

Zakelijke beschrijving

 

Achthovenerweg 41a

De gemeente Leiderdorp en exploitant van der Valk te Leiderdorp hebben op 13 oktober 2014 een exploitatieovereenkomst gesloten betreffende het in bouwexploitatie brengen van de locatie Achthovenerweg 41a.

Exploitant is voornemens om binnen het exploitatiegebied een nieuwe stal te bouwen. De gemeente heeft verklaard haar medewerking te verlenen aan dit voornemen en de nodige planologische procedures te voeren. Voor de bouw van de nieuwe stal wordt een wijzigingsplan conform artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening vastgesteld. Bij dit wijzigingsplan is een exploitatieplan verplicht, tenzij op andere wijze verzekerd is dat de gemeentelijke kosten worden verhaald.

Voor wat betreft de kosten is overeengekomen de planologische procedure(s) voor rekening en risico van de exploitant komen en dat de gemeente in dat kader een inspanningsverplichting op zich neemt; dat eventuele planschade voor rekening komt van de exploitant.

 

Achthovenerweg 49c

De gemeente Leiderdorp en exploitant Maatschap Roest te Leiderdorp hebben op 28 juli 2014 een exploitatieovereenkomst gesloten betreffende het in bouwexploitatie brengen van de locatie Achthovenerweg 49c.

Exploitant is voornemens om binnen het exploitatiegebied een nieuwe stal te bouwen. De gemeente heeft verklaard haar medewerking te verlenen aan dit voornemen en de nodige planologische procedures te voeren. Voor de bouw van de nieuwe stal wordt een omgevingsvergunning conform artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo gevoerd. Bij deze vergunning is een exploitatieplan verplicht, tenzij op andere wijze verzekerd is dat de gemeentelijke kosten worden verhaald.

Voor wat betreft de kosten is overeengekomen dat de planologische procedure(s) voor rekening en risico van de exploitant komen en dat de gemeente in dat kader een inspanningsverplichting op zich neemt; dat eventuele planschade voor rekening komt van de exploitant.

 

Hoogmadeseweg 60a

De gemeente Leiderdorp en exploitant Hoorne BV te Alkmaar hebben op 5 november 2014 een exploitatieovereenkomst gesloten betreffende het in bouwexploitatie brengen van de locatie Hoogmadeseweg 60a.

Exploitant is voornemens om binnen dit exploitatiegebied het bestaande tuincentrum, Ranzijn Tuin & Dier, te herontwikkelen. De gemeente heeft verklaard haar medewerking te verlenen aan dit voornemen en de nodige planologische procedures te voeren. Voor de woningen wordt een omgevingsvergunning conform artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo gevoerd. Bij deze vergunning is een exploitatieplan verplicht, tenzij op andere wijze verzekerd is dat de gemeentelijke kosten worden verhaald.

Voor wat betreft de kosten is overeengekomen dat de planologische procedure(s) voor rekening en risico van de exploitant komen en dat de gemeente in dat kader een inspanningsverplichting op zich neemt; dat de exploitant verantwoordelijk is voor de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van het exploitatiegebied alsmede noodzakelijke aanpassingen aan de openbare ruimte en dat eventuele planschade voor rekening komt van de exploitant. Tevens is afgesproken binnen welke termijn gestart wordt met de bouw na vergunningverlening en hoe het terrein na oplevering zal worden ingericht. 

In deze overeenkomst is daarnaast nog geregeld dat gemeente en Hoorne BV gronden zullen ruilen langs de Willem-Alexanderlaan, teneinde de bouwexploitatie mogelijke te maken.

 

Ter inzage

De zakelijke beschrijvingen liggen vanaf donderdag 4 december 2014 bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Informatie