BekendmakingKennisgeving en bekendmaking Statenhof

Kennisgeving van het sluiten van 'Exploitatieovereenkomst transformatie kantoorpand Statenhof' en in overeenstemming met de Wet ruimtelijke ordening artikel 6.24 lid 3, bekendmaking van de zakelijke beschrijving en ter inzage legging in overeenstemming met het Besluit ruimtelijk ordening op grond van artikel 6.2.12.

Zakelijke beschrijving
De gemeente Leiderdorp en exploitant Citystone Group B.V hebben op 22 oktober 2019 de exploitatieovereenkomsten gesloten betreffende het in bouwexploitatie brengen van:
• Transformatie van het kantoorpand Statenhof (Reaal 1-6) van kantoorfunctie naar 206 zelfstandige studentenwoningen met gemeenschappelijke voorzieningen.

Publiekrechtelijke inspanningsverplichting
De gemeente heeft verklaard haar medewerking te verlenen aan dit voornemen en de nodige planologische procedure te voeren. Voor het project wordt in verband met de afwijking van het geldende bestemmingsplan Nieuw Centrum een planologische procedure gestart. Voor deze locatie is een omgevingsvergunning voor 'strijdig gebruik met het bestemmingsplan' verleend.

Borging van de doelgroep studenten
Ter borging van de doelgroep is overeengekomen dat de woningen uitsluitend mogen worden bewoond door studenten. Dit in verband met het lage autobezit onder studenten dat onderdeel vormt van de parkeerbalans voor het project. Vastgelegd is wat onder een student wordt verstaan. Exploitant is verplicht om een actief doorstromingsbeleid te voeren. Hiertoe is overeengekomen dat in de huurcontracten standaardbepalingen worden opgenomen ter bevordering van de doorstroming.

Kostenverhaal
Voor wat betreft de kosten is overeengekomen dat alle onderzoekskosten en de planologische- en andere vergunningprocedure(s) voor rekening en risico van de exploitant komen en dat de gemeente in dat kader een inspanningsverplichting op zich neemt. Ambtelijke kosten die verband houden met deze inspanningsverplichting zijn eveneens voor rekening van de exploitant.

De exploitant is verantwoordelijk voor de kosten voor het verbouwen en het woonrijp maken van het exploitatiegebied alsmede noodzakelijke aanpassingen aan de openbare ruimte voor zover thans onvoorzien (aanpassingen aan de openbare ruimte lijken voorshands niet nodig). Eventuele planschade als gevolg van de planologische wijziging komt voor rekening van de exploitant.

Tot slot is afgesproken binnen welke termijn gestart wordt met de bouw na vergunningverlening.

Inzien
Tegen de gesloten overeenkomst en deze zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaar worden ingediend. Deze zelfde zakelijke beschrijving kunt u vanaf 23 oktober 2019 inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Informatie