BekendmakingKennisgeving van het sluiten van "Exploitatieovereenkomst inzake de verbouw en transformatie van het voormalige politiekantoor ten behoeve van woningen op de locatie Hoogmadeseweg 72"

Kennisgeving van het sluiten van "Exploitatieovereenkomst inzake de verbouw en transformatie van het voormalige politiekantoor ten behoeve van woningen op de locatie Hoogmadeseweg 72" en in overeenstemming met de Wet ruimtelijke ordening artikel 6.24 lid 3, bekendmaking van de zakelijke beschrijving en ter inzage legging in overeenstemming met het Besluit ruimtelijk ordening op grond van artikel 6.2.12.

Zakelijke beschrijving
De gemeente Leiderdorp en exploitant O.G. Diamant B.V. hebben op 4 november 2019 de exploita-tieovereenkomsten gesloten betreffende het in bouwexploitatie brengen van:
• de locatie Hoogmadeseweg 72. O.G. Diamant B.V. ten behoeve van 44 appartementen – waarvan 20 sociale huurwoningen.

De gemeente heeft verklaard haar medewerking te verlenen aan dit voornemen en de nodige planologische procedure te voeren. Voor het project wordt in verband de afwijking van het geldende bestemmingsplan een planologische procedure gestart. Een omgevingsvergunning wordt verleend met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub 1 onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Exploitant is verplicht om 20 huurwoningen beschikbaar te houden voor de sociale huurmarkt gedurende een periode van 15 jaar na eerste bewoning en een gemiddelde termijn van 20 jaar over alle huurwoningen. De sociale woningen in het plan zullen worden toegewezen conform de
Regionale huisvestingsverordening 2019 waarbij gebruik dient te worden gemaakt van het regionale aanbodmodel van Holland Rijnland.

Voor wat betreft de kosten is overeengekomen de planologische- en andere vergunningprocedure(s) voor rekening en risico van de exploitant komen en dat de gemeente in dat kader een inspanningsverplichting op zich neemt. De exploitant is verantwoordelijk voor de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van het exploitatiegebied alsmede het leveren van een exploitatiebijdrage voor plaatsing van twee collectieve (ondergrondse) containers. De exploitant voorziet in de realisatie van 59 openbaar toegankelijke parkeerplaatsen op eigen terrein. Hiertoe wordt gedeeltelijk grond aangekocht van de gemeente (waar nu feitelijk reeds op geparkeerd wordt).

Eventuele planschade als gevolg van de planologische wijziging komt voor rekening van de exploi-tant.

Tevens is afgesproken binnen welke termijn gestart wordt met de bouw na vergunningverlening en hoe het terrein na oplevering zal worden ingericht.

Inzien
Tegen de gesloten overeenkomst en deze zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaar worden ingediend. Deze zelfde zakelijke beschrijving kunt u vanaf 4 december 2019 inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

 

Informatie