BekendmakingKennisgeving zakelijke beschrijving exploitatieovereenkomst Heelblaadjespad 1

 

Kennisgeving van het sluiten van exploitatieovereenkomst 'Realisatie van woongebouw ten behoeve van 19 woningen' op de locatie Heelblaadjespad 1 te Leiderdorp' in overeenstemming met de Wet ruimtelijke ordening artikel 6.24 lid 3 en ter inzage legging van de zakelijke beschrijving in overeenstemming met het Besluit ruimtelijk ordening op grond van artikel 6.2.12.

Zakelijke beschrijving:
De gemeente Leiderdorp en exploitant (exploitant is eigenaar van het perceel en de opstallen, te Leiderdorp, kadastraal bekend bij de Gemeente Leiderdorp, sectie B, nummer 2784) hebben op 9 november 2020 een exploitatieovereenkomst gesloten betreffende het in bouwexploitatie brengen van de locatie Heelblaadjespad 1.

De gemeente heeft verklaard zich in te spannen om de nodige planologische procedure te voeren in de vorm van een bestemmingsplan ex 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, dat op de locatie voorziet in een woongebouw met maximaal 19 appartementen.

Voor wat betreft de kosten is overeengekomen dat de planologische- en andere vergunningprocedure(s), alsook de ambtelijke begeleidingskosten (o.a. door in te winnen adviezen) voor rekening en risico van de exploitant komen. De exploitant is verantwoordelijk voor de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van het exploitatiegebied alsmede eventuele aanpassingen aan de openbare ruimte (bijdrage brugverbetering, vervangen beschoeiing en herinrichten van het omliggende terrein). Eventuele planschade als gevolg van de planologische wijziging komt voor rekening van de exploitant.

Het woonprogramma bevat geen 30% sociale huur, zoals vereist op grond van het gemeentelijk woonbeleid. In de overeenkomst is geregeld dat het gemeentelijk afkoopbeleid sociale woningbouw bij kleine bouwprojecten wordt toegepast. Het door exploitant verschuldigde afkoopbedrag is conform de rekenformule voor afkoop vastgesteld.

Om in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein te voorzien is conform het gemeentelijk parkeerbeleid vastgelegd dat 16 parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar dienen te zijn, een 9-tal parkeerplaatsen in de publieke openbare ruimte reeds aanwezig zijn en een 8-tal nieuwe parkeerplaatsen in de publieke ruimte moeten worden aangelegd (conform inrichtingsplan) en toegerekend aan de nieuwe functie, gelet op de aanwezigheidspercentages van het CROW voor de te amoveren en te realiseren functie.

Tevens is afgesproken binnen welke termijn gestart wordt met de bouw na vergunningverlening. Hiernaast wordt een strook grond langs het water verkocht met de verplichting tot het toekomstig onderhoud van de oever en beschoeiing.

U kunt deze zakelijke beschrijving inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Tegen de gesloten overeenkomst en deze zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaar worden ingediend. Deze zakelijke beschrijving kunt u vanaf 19 november 2020 inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Informatie