BekendmakingKennisgeving zakelijke beschrijving exploitatieovereenkomst Leidsedreef 4-6

Kennisgeving zakelijke beschrijving exploitatieovereenkomst
Inzake Ontwikkeling en realisatie van een woongebied van 181 woningen aan Leidsedreef 4-6 (Voormalige ROC-locatie)

Betreft
Kennisgeving van het sluiten van "Exploitatieovereenkomst Leidsedreef 4-6" in overeenstemming met de Wet ruimtelijke ordening artikel 6.24 lid 3 en ter inzage legging van de zakelijke beschrijving in overeenstemming met het Besluit ruimtelijk ordening op grond van artikel 6.2.12.
De gemeente Leiderdorp en exploitant Engelendaal Ontwikkeling BV hebben op 20 februari 2017 een exploitatieovereenkomst gesloten betreffende het in bouwexploitatie brengen van de locatie Leidsedreef 4-6 (voormalige ROC-locatie). Engelendaal Ontwikkeling BV is voornemens om binnen dit exploitatiegebied 181 woningen te realiseren.

De gemeente heeft verklaard haar medewerking te verlenen aan dit voornemen en de nodige planologische procedure te voeren. Voor het project wordt in verband de afwijking van het geldende bestemmingsplan een planologische procedure gestart middels een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Voor wat betreft de kosten is overeengekomen de planologische- en andere vergunningprocedure(s) voor rekening en risico van de exploitant komen en dat de gemeente in dat kader een inspanningsverplichting op zich neemt. De exploitant is verantwoordelijk voor de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van het exploitatiegebied alsmede noodzakelijke aanpassingen aan de openbare ruimte. Eventuele planschade als gevolg van de planologische wijziging komt voor rekening van de exploitant.

Tevens is afgesproken binnen welke termijn gestart wordt met de bouw na vergunningverlening en hoe het terrein na oplevering zal worden ingericht. Exploitant levert de gemeente het eigendom van het openbaar gebied na het woonrijp maken terug.
Inzien

U kunt de zakelijke beschrijving op afspraak inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Tegen de gesloten overeenkomst en deze zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaar worden ingediend. De zakelijke beschrijving kunt u vanaf 1 maart 2017 inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Leidsedreef 4-6  Leiderdorp Nederland