BekendmakingKennisgeving zakelijke beschrijving Exploitatieovereenkomst Persant Snoepweg 3a

Zakelijke beschrijving Exploitatieovereenkomst Persant Snoepweg 3a, Leiderdorp

Op 31 augustus 2015 is een exploitatieovereenkomst gesloten in het kader van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het Besluit ruimtelijk ordening (artikel 6.2.12) verplicht de gemeente een korte samenvatting van deze overeenkomsten bekend te maken.

Zakelijke beschrijving

De exploitant heeft de intentie om in nauw overleg met de gemeente een woonhuis aan de Persant Snoepweg 3a te Leiderdorp te ontwikkelen. Bestaande woning wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

De gemeente heeft verklaard haar medewerking te verlenen aan dit voornemen en de nodige planologische procedures te voeren. Voor de bouw van de nieuwe woning wordt een omgevingsvergunning conform artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo gevoerd. Bij deze vergunning is een exploitatieplan verplicht, tenzij op andere wijze verzekerd is dat de gemeentelijke kosten worden verhaald.

Voor wat betreft de kosten is overeengekomen dat de planologische procedure(s) voor rekening en risico van de exploitant komen, dat de gemeente in dat kader een inspanningsverplichting op zich neemt en dat eventuele planschade voor rekening komt van de exploitant.

Ter inzage
U kunt de zakelijke beschrijving vanaf woensdag 16 september 2015 op afspraak inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Tegen de gesloten overeenkomst en deze zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaar worden ingediend.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Persant Snoepweg 3a  Leiderdorp Nederland