BekendmakingKennisgeving zakelijke beschrijving exploitatieovereenkomst 'Realisatie project Zorgvilla Rhijnstaete'

Kennisgeving van het sluiten van exploitatieovereenkomst 'Realisatie project Zorgvilla Rhijnstaete op de locatie Van der Valk Boumanweg 236 te Leiderdorp' in overeenstemming met de Wet ruimtelijke ordening artikel 6.24 lid 3 en ter inzage legging van de zakelijke beschrijving in overeenstemming met het Besluit ruimtelijk ordening op grond van artikel 6.2.12.

Zakelijke beschrijving:
De gemeente Leiderdorp en exploitant (exploitant is eigenaar van het stuk grond gelegen aan de Van der Valk Boumanweg 236, te Leiderdorp, kadastraal bekend bij de Gemeente Leiderdorp, sectie A, nummer 4592) hebben op 24 augustus 2020 een exploitatieovereenkomst gesloten betreffende het in bouwexploitatie brengen van de locatie Van der Valk Boumanweg 236. Eigenaren worden hiertoe vertegenwoordigd door A.G.T. Vastgoed.

De gemeente heeft verklaard zich in te spannen om de nodige planologische procedure te voeren voor het voornemen om 8 seniorenwoningen achter de villa met het adres Van der Valk Boumanweg 236 te realiseren en tevens de splitsing van deze villa in twee seniorenwoningen.

Voor de afwijking van het geldende bestemmingsplan wordt de planologische procedure gestart middels een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Exploitant koopt een deel van het perceel langs de Van der Valk Boumanweg en Splinterlaan met een oppervlakte van 36.5 m², kadastraal bekend Gemeente Leiderdorp, sectie A, nummer 5851, conform hiertoe opgestelde tekening grondverkoop van de gemeente met een koopsom conform Gemeentelijk grondbeleid.

Voor wat betreft de kosten is overeengekomen dat de planologische- en andere vergunningprocedure(s), alsook de ambtelijke begeleidingskosten (o.a. door in te winnen adviezen) voor rekening en risico van de exploitant komen. De exploitant is verantwoordelijk voor de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van het exploitatiegebied alsmede eventuele aanpassingen aan de openbare ruimte. Eventuele planschade als gevolg van de planologische wijziging komt voor rekening van de exploitant.

Over het woonprogramma is vastgelegd dat 2 woningen worden aangeboden in het sociale segment (sociale huur of sociale koop). Om in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein te voorzien is conform het gemeentelijk parkeerbeleid vastgelegd dat 14 parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar dienen te zijn.

Tevens is afgesproken binnen welke termijn gestart wordt met de bouw na vergunningverlening.

U kunt de zakelijke beschrijving op afspraak inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Tegen de gesloten overeenkomst en deze zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaar worden ingediend. De zakelijke beschrijving kunt u vanaf 2 september 2020 inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Informatie