BekendmakingMandaatbesluit handhaving en toezicht Milieudienst West Holland

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 25 januari 2011 ingestemd met het verlenen van een mandaat met betrekking tot toezicht en handhaving aan Milieudienst West Holland per 1 januari 2011. Het mandaat betreft het uitvoeren van toezichtbevoegdheden en toezichtstaken in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast betreft het mandaat het nemen van handhavingbeschikkingen, op grond van hoofdstuk 5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het mandaatbesluit ligt gedurende openingstijden kosteloos ter inzage bij de receptie in het  gemeentehuis. Het mandaatbesluit is ook in te zien in de bijlage.     

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland