BekendmakingMaximum snelheid 30 km/u

Maximum snelheid 30 km/u

Betreft: aanwijzen van een deel van de Vronkenlaan, de Laan van Ouderzorg en de Van Poelgeestlaan als erftoegangsweg met een maximumsnelheid voor gemotoriseerd verkeer van 30 km/u.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een deel van de Vronkenlaan, de Laan van Ouderzorg en de Van Poelgeestlaan als erftoegangsweg met een maximumsnelheid voor gemotoriseerd verkeer van 30 km/u. Genoemde maatregel houdt verband met de aanleg van de Brede School West, waarvoor de bouwwerkzaamheden in de loop van dit jaar zullen starten. Tijdens de bouwwerkzaamheden zal de nieuwe maximumsnelheid alleen langs het bouwterrein worden aangegeven met verkeersborden. Na beëindiging van de bouwwerkzaamheden zullen de bedoelde weggedeelten opnieuw worden ingericht conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig en zal een groter verblijfsgebied (30 km/u-zone) ontstaan. Tijdens de periode van bouwwerkzaamheden zullen nog geen snelheid remmende maatregelen worden toegepast, hetgeen zal bijdragen aan het beperken van de overlast van het bouwverkeer. 

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant en staan hier zes weken ter inzage. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan ‘Op organisatie’, vervolgens ‘gemeente’ en dan ‘Leiderdorp’.

De stukken liggen eveneens van 15 mei 2013 tot en met 26 juni 2013 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 12 juni 2013 de tijd.

 

Informatie