BekendmakingMededeling: tijdelijke parkeerplaatsen voor taxi's/taxibusjes op parkeerterrein Schoolstraat

Tijdelijke parkeerplaatsen voor taxi’s/taxibusjes

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp maakt bekend dat op 28 oktober 2010 is besloten een aantal parkeerplaatsen op het parkeerterrein aan de Schoolstraat aan te wijzen als tijdelijke parkeerplaatsen voor taxi’s/taxibusjes. De verkeersmaatregel geldt alleen gedurende de periode dat de kinderen worden opgehaald van de Koningin Julianaschool. De periode dat een 3-tal parkeerplaatsen uitsluitend bestemd zal zijn voor taxi’s/taxibusjes is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 14.45 en 15.15 uur en op woensdag tussen 11.15 en 12.15 uur. Buiten deze tijden kan er gewoon worden geparkeerd.

 

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp.

 

Het besluit ligt tot 15 december 2010 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Statendaalder 1. De receptie is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.30 uur. Belanghebbenden die bezwaar willen maken dienen dit bezwaarschrift voor 15 december 2010 in te dienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

 

 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Schoolstraat   Leiderdorp Nederland