BekendmakingMededeling Beleidsregels intrekking omgevingsvergunning met activiteit bouwen

Burgemeester en wethouders hebben op 5 april 2011 Beleidsregels met betrekking tot het intrekken van omgevingsvergunningen met de activiteit bouwen vastgesteld. Aanleiding voor de vaststelling van deze beleidsregels is dat het ongewenst is, dat een omgevingvergunning voor de activiteit bouwen bij het niet gebruiken daarvan onbeperkt geldig blijft. Dit is om de volgende redenen niet wenselijk:

-  voorkomen dient te worden, dat (nieuwe) planologische en stedenbouwkundige inzichten worden doorkruist door bouw- of aanlegwerkzaamheden, welke in het verleden zijn vergund, maar nog niet gerealiseerd;

-  aan de meest recente bouwtechnische eisen welke op basis van het Bouwbesluit aan het oprichten van bouwwerken of gebouwen worden gesteld, wordt door deze oudere vergunningen vaak niet voldaan;

-  in de Basisadministratie Gemeentelijke Gebouwen (BAG) dienen gegevens van een pand of verblijfsobject te worden vastgelegd vanaf het moment dat daarvoor een (ongevings) vergunning is verleend. Bij die invoer gaat het om zaken als huisnummer, bouwjaar, gebruiksdoel, gebruiks-oppervlakte, etc. Het niet-uitvoeren en in stand blijven van verleende vergunningen leidt tot een -ongewenste- vervuiling van de administratie;

-  vanuit administratief oogpunt is het voorst van belang dat het gemeentelijk bouwarchief zoveel mogelijk overeenstemt met de feitelijke situatie "buiten".

 De beleidsregels voor het intrekken van omgevingsvergunningen met de activiteit bouwen treden de dag volgend op deze publicatie in werking. De beleidsregels kunt u vanaf heden gedurende 6 weken inzien bij de receptie van het gemeentehuis. De beleidsregels zijn ook te raadplegen op de website van de gemeente Leiderdorp (www.leiderdorp.nl > bestuur en organisatie > regelingen/verordenin-gen).

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland