BekendmakingMededeling Exploitatieovereenkomst Brunelkamp 9

 De gemeente Leiderdorp en Gemiva SVG-Groep hebben op 26 april 2011 een exploitatieovereenkomst gesloten over het in bouwexploitatie brengen van de locatie Brunelkamp 9.

Gemiva SVG-Groep is van plan om binnen het exploitatiegebied 24 zorgappartementen te realiseren. Het betreft vervangende nieuwbouw. De gemeente heeft zich bereid verklaard haar medewerking te verlenen aan het in bouwexploitatie brengen van de gronden en daarvoor de nodige planologische procedures te voeren. Voor de nieuwbouw van de zorgappartementen wordt een omgevingsvergunningprocedure doorlopen.

Tevens is overeengekomen dat het risico van afloop van planologische procedures voor rekening en risico van de exploitant komen. De gemeente neemt in dat verband wel een inspanningsverplichting op zich. Ook is overeengekomen dat de exploitant zelf verantwoordelijk is voor het bouw- en woonrijp maken van het exploitatiegebied en dat eventuele planschade voor zijn rekening komt.

De zakelijke beschrijving van de exploitatieovereenkomst ligt voor een ieder van 5 mei 2011 tot 3 juni 2011 ter inzage in het gemeentehuis, gedurende de openingstijden. Ze is tevens te zien op de gemeentelijke website www.leiderdorp.nl.

Deze bekendmaking vloeit voort uit de Wet ruimtelijk ordening artikel 6.24 lid 3 en het Besluit ruimtelijk ordening artikel 6.2.12.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland