BekendmakingMededeling inzage Verordening Peuterspeelzalen

Inzage Verordening Peuterspeelzalen

De gemeenteraad heeft op 27 juni 2011 de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Leiderdorp 2011 vastgesteld. De verordening ligt vanaf maandag 29 augustus 2011 zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Ook kunt u de verordening inzien op www.leiderdorp.nl >bestuur&organisatie> regelingen/verordeningen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Statendaalder 1  Leiderdorp Nederland