BekendmakingMededeling Maatwerkvoorschriften Weversbaan 1-3

Wet milieubeheer Ontwerpbeschikking maatwerkvoorschriften

De Milieudienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp op 28 november 2011 besloten maatwerkvoorschriften te stellen voor Pan Terra Geoconsultants B.V. (verder: de inrichting), Weversbaan 1-3 te Leiderdorp.

De inrichting is in werking op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit). Daarin staan algemene voorschriften waaraan alle bedrijven, die onder dit Besluit vallen, moeten voldoen. Op grond van artikel 8.42 van de Wet milieubeheer kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen als aanvulling op die algemene voorschriften. Op die manier kunnen wij beter inspelen op de plaatselijke situatie en de aard van het bedrijf. In het Activiteitenbesluit staat voor welke onderwerpen maatwerkvoorschriften gesteld kunnen worden.

In dit geval zijn er maatwerkvoorschriften gesteld op het gebied van het beheer van afvalwater.

Het definitieve besluit moet binnen zes maanden genomen worden.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag 1 december 2011 tot en met woensdag 11 januari 2012 bij de receptie van het gemeentehuis te Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Zienswijzen geven

U kunt tot en met woensdag 11 januari 2012 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan de Milieudienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. Eventueel kunt u mondeling, tijdens een (telefoon)gesprek uw zienswijze geven.

Per 1 januari 2012 verandert de naam van de Milieudienst West-Holland in Omgevingsdienst West-Holland. Vanaf dat moment kunt u uw zienswijzen richten aan de Omgevingsdienst West-Holland.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank ’s-Gravenhage, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw D. van Dongen (procedureel): (071) 408 31 11, procedurekamer@mdwh.nl of mevrouw D. Eussen (inhoudelijk): (071) 408 32 67.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Weversbaan 1-3  Leiderdorp Nederland