BekendmakingMededeling over ontheffingbeleid

 
Ontheffingenbeleid
Het college van burgemeester en wethouders is in de vergadering van 17 november 2009 akkoord gegaan met het vaststellen van het Ontheffingenbeleid voor gevallen die zijn genoemd in artikel 4.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. 
In de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening zijn gevallen aangegeven waarin het college van burgemeester en wethouders ontheffing kan verlenen van een geldend bestemmingsplan. Deze ontheffingsregeling wordt in de volksmond ook wel de kruimelgevallenregeling genoemd. De in de wet en het besluit genoemde gevallen zijn globaal en bieden daardoor soms onvoldoende rechtszekerheid.
Met het nieuwe ontheffingenbeleid geeft het college van burgemeester en wethouders duidelijke richtlijnen in welke gevallen medewerking wordt verleend aan een ontheffing van het bestemmingsplan.
 Het ontheffingenbeleid heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

- Erfbebouwingsregeling (conform bestaand beleid)
- Agrarische bedrijfswoningen buiten de bebouwde kom
- Bedrijfswoningen buiten de bebouwde kom
- Nutsgebouwen
- Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
- Dakkapellen (conform bestaand beleid)
- Dakopbouwen en dakterrassen
- Kassen
- Antenne installaties (conform bestaand beleid)
- Evenementen
- Wijzigen van gebruik van bestaande panden
- Recreatiewoningen

De vastgestelde nota ligt daags na publicatie voor vier weken ter inzage bij de balie in het gemeentehuis. Tevens is de nota te raadplegen op www.leiderdorp.nl onder gemeenteorganisatie en vervolgens klikken op de rubriek regelingen/verordeningen.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp