BekendmakingMededeling vooraankondiging bestemmingsplan Woningbouw Cardea-locatie

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van Leiderdorp bekend dat zij het bestemmingsplan Woningbouw Cardea-locatie voorbereiden.

Een actueel bestemmingsplan wordt opgesteld voor de locatie Cardea (braakliggend terrein naast de nieuwbouw van Cardea aan de Simon Smitweg). Binnen dit bestemmingsplan zijn ontwikkelingen voorzien. Op de locatie wordt de realisatie van 47 woningen waarvan 15 procent in de sociale huursector planologisch mogelijk gemaakt.

U kunt reageren op deze plannen wanneer het ontwerp ter inzage ligt. Dit wordt vooraf bekendgemaakt. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Roland de Groot (rdegroot@leiderdorp.nl, (071) 54 58 500)

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland