BekendmakingMededeling Wet Milieubeheer

Wet Milieubeheer

Ontwerpbeschikking Wet milieubeheer - Lijnbaan 3D in Leiderdorp

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp op 11 november 2014 een ontwerpbesluit vastgesteld tot het stellen van maatwerkvoorschriften voor Burgerme Leiden gelegen aan Lijnbaan 3D, 2352 CK Leiderdorp.

De inrichting is in werking op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit). Daarin staan algemene voorschriften waaraan alle bedrijven, die onder dit besluit vallen, moeten voldoen. Op grond van artikel 8.42 van de Wet milieubeheer kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen als aanvulling op die algemene voorschriften. Op die manier kunnen wij beter inspelen op de plaatselijke situatie en de aard van het bedrijf. In het Activiteitenbesluit staat voor welke onderwerpen maatwerkvoorschriften gesteld kunnen worden.

In dit geval is er het voornemen maatwerkvoorschriften te stellen op het gebied van het hebben van een vetafscheider.

Het definitieve besluit moet binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag genomen worden.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag 11 december 2014 tot en met woensdag 21 januari 2015 bij de receptie van het gemeentehuis in Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Zienswijzen geven

U kunt tot en met woensdag 21 januari 2015 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw D. van Dongen (procedureel):
071-4083117, procedurekamer@odwh.nl of mevrouw K.A. Visser (inhoudelijk): 071-4083328.

 

Informatie