BekendmakingMededeling wijziging beleid beperkte afwijkingen bestemmingsplan 2013

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 juni 2015 het beleid voor afwijkingen van het bestemmingsplan (artikel 2.12 lid sub a onder 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) gewijzigd. Deze aangepaste beleidsregels treden in werking op 11 juni 2015. Beleidsregels staan niet open voor bezwaar en beroep.

Het afwijkingenbeleid moet worden aangepast aan veranderingen in wetgeving van het Rijk. Deze veranderingen worden stapsgewijs doorgevoerd. Bij elke verandering wordt het beleid themagewijs aangevuld. In deze wijziging gaat het om de thema's Dakopbouwen en Carports. Deze thema's zijn ingedeeld in gevallen waaraan in principe wordt meegewerkt (ja), gevallen waarin een afweging wordt gemaakt (mits) en gevallen waaraan niet wordt meegewerkt (nee). Andere thema's worden in latere wijzigingen van het beleid ook met een 'ja, mits, nee'-principe ingevuld

Informatie