Bekendmakingmededeling Wvg Willem-Alexanderlaan

 
Vestiging voorkeursrechten gemeente Leiderdorp (art. 6 Wet voorkeursrecht gemeenten)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp maken op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 15 september 2009 op grond van artikel 6 van de Wvg hebben besloten gronden die zijn gelegen binnen het gebied rond de Willem- Alexanderlaan en onderdeel uitmaken van de in voorbereiding zijnde en hierop betrekking hebbende gebiedsvisie, voorlopig aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wvg van toepassing zijn. In dit besluit worden aan de betreffende gronden niet-agrarische bestemmingen toegedacht (onder meer woningbouw) die afwijken van het huidige gebruik van die gronden.
Ter inzage Het besluit van burgemeester en wethouders, bevattende een kadastrale kaart en een lijst met daarop de in het besluit betrokken percelen, ligt met ingang van 21 september 2009 kosteloos ter inzage in het gemeentehuis van Leiderdorp aan de Statendaalder 1 te Leiderdorp. Het besluit van burgemeester en wethouders treedt in werking de dag na publicatie van deze bekendmaking in de Staatscourant.
GevolgenHet rechtsgevolg van de aanwijzing is dat de eigenaren en beperkt gerechtigden van de aangewezen gronden eerst tot vervreemding van deze gronden (of de beperkte rechten daarop) kunnen overgaan nadat de gemeente Leiderdorp in de gelegenheid is gesteld die gronden of rechten over te nemen. De eigenaren en beperkt gerechtigden ontvangen één dezer dagen ieder afzonderlijk nader bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.
Binnen drie maanden zal de gemeenteraad van Leiderdorp de aanwijzing van de gronden bestendigen op grond van artikel 2 jo. 5 van de Wvg. De planologische grondslag van dit aanwijzingsbesluit zal worden gevormd door de in voorbereiding zijnde "gebiedsvisie omgeving Willem Alexanderlaan".
Bezwaar en beroepTegen het besluit van burgemeester en wethouders staat bezwaar en beroep open ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag na dagtekening van deze bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA, Leiderdorp.
Indien bezwaar wordt gemaakt tegen het besluit bestaat tevens de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.
Burgemeester en wethouders van Leiderdorp


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp