BekendmakingMelding Omgevingsdienst West Holland week 42 (2021)

Beschikking Wet milieubeheer - Willem-Alexanderlaan 1 te Leiderdorp
De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp besloten op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer maatwerkvoorschriften te stellen aan de Gemeente Leiderdorp.
Het verzoek heeft betrekking op het periodiek onderhoud van een open bodemenergiesysteem voor het gemeentehuis van Leiderdorp aan de Willem-Alexanderlaan 1 te Leiderdorp. Hierbij wordt chloridehoudend grondwater geloosd op het gemeentelijk vuilwaterriool.

Bezwaar indienen
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit bezwaar indienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na dag van bekendmaking van het besluit zijn ingediend. U stuurt het bezwaarschrift naar burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. 'bezwaarschrift Willem-Alexanderlaan 1 te Leiderdorp' of per e-mail naar bezwaarschrift@odwh.nl.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening doen. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar:

de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag
sector bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via het digitale loket Rechtspraak: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening te sturen naar: burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2021-015299.

Informatie