BekendmakingMeldingen week 37

Aanvraag Wet milieubeheer - Ommedijk 1 te Leiderdorp

De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp bekend dat zij op 21 juli 2021 een aanvraag voor het stellen van maatwerkvoorschriften voor het lozen van afvalwater heeft ontvangen voor de locatie Ommedijk 1 te Leiderdorp. De aanvraag betreft het lozen van grondwater dat vrijkomt bij het periodiek onderhoud aan een open bodemenergiesysteem op bovengenoemde locatie.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland op 071-4083100 of stuur een e-mail naar info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2021-015638.

Informatie