BekendmakingMilieuneutrale veranderingsvergunning

Milieuneutrale veranderingsvergunning

De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 23 april 2012 namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot het milieuneutraal veranderen van een inrichting ontvangen van Betonmortelbedrijven Cementbouw BV  gelegen aan Hoge Rijndijk 267 Zoeterwoude.

Het betreft een fabriek voor de productie van cement of betonmortel. De inrichting ligt binnen 200 meter van de gemeentegrens met Leiderdorp. Op basis van artikel 3.10 lid 3 van de Wabo kan een bedrijf een aanvraag omgevingsvergunning doen die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan en die niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De verandering bestaat uit de opslag van Adblue. De Omgevingsdienst heeft besloten de omgevingsvergunning te verlenen.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag 7 juni 2012 tot en met woensdag 18 juli 2012 in het gemeentehuis van  Zoeterwoude Dorp, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Bezwaar indienen

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden tot en met woensdag 18 juli 2012 een bezwaarschrift indienen, gericht aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD  Leiden o.v.v. “bezwaarschrift Hoge Rijndijk 267 te Zoeterwoude”.
De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:

  • de dagtekening
  • een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht
  • de naam en adres van de indiener
  • de gronden van het bezwaar
  • de ondertekening

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen. Dat verzoek moet in tweevoud, samen met een afschrift van uw bezwaarschrift worden gezonden aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De beschikking treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Wij verzoeken u ons een afschrift toe te sturen van uw verzoek.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw M. van Bruggen (procedureel): (071) 40 83 117, procedurekamer@odwh.nl of de heer C. Brunt (inhoudelijk): (071) 40 83 309.

 

 

 

Informatie