BekendmakingMonumentenvergunning

MonumentenvergunningVerleende vergunning op grond van de Monumentenwet 1988. Dit betreft dus de monumentenvergunning. Op de gevraagde bouwvergunning is nog geen besluit genomen.
- Munnikkennmolen (11/01/2010)
Wie door het verlenen van bovengenoemde vergunning rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan - indien een zienswijze tegen het ontwerp is ingediend -  binnen zes weken na 11 januari 2010 op grond van de Algemene wet bestuursrecht, beroep instellen bij de arrondissementsrechtbank, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den-Haag.
Bij het beroepschrift moet u aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedheidshalve is vereist, kan tevens op grond van artikel 8: 81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van voornoemde arrondissementsrechtbank.
 
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp