BekendmakingMultifunctioneel zorggebouw Simon Smitweg 7

Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning:

Wijk Elisabethhof

Multifunctioneel zorggebouw

Locatie                        :           Simon Smitweg 7

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 februari 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Leiderdorp, elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur. Tijdens de periode van ter inzage legging stellen wij u in de gelegenheid uw zienswijze kenbaar te maken.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

  • U kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
  • Uw zienswijze dient ondertekend te zijn en bevat tenminste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van de aanvraag waar u zienswijze tegen heeft en de gronden voor uw zienswijze.

Wij wijzen u erop dat u alleen beroep in kan stellen tegen de uiteindelijke beschikking wanneer u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Simon Smitweg 7  Leiderdorp Nederland